Spring naar inhoud

Nieuwsbrief

Dordt Duurzaam bundelt nieuws, achtergronden en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in een nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbriefHome Actueel Oude nieuwsberichten Gezocht: landbouwpioniers voor duurzame innovatie

Gezocht: landbouwpioniers voor duurzame innovatie

De provincie Zuid-Holland heeft subsidie beschikbaar voor partijen in Zuid-Holland die zich inzetten voor duurzame innovaties in de grondgebonden landbouw. De subsidie kan aangevraagd worden tot 31 augustus 2017.


Een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen is nodig, want de landbouw in Zuid-Holland staat economisch en ecologisch onder druk. Klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en een goede boterham voor de boeren vragen om een andere aanpak.
 

Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Met de vaststelling van het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw heeft de provincie gekozen voor een veranderaanpak met proeftuinen. Voor deze proeftuinen kan subsidie worden aangevraagd uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvrager te voldoen aan de minimale eisen. Zo moet de aanvraag betrekking hebben op:

  • Het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband.

  • Het gezamenlijk formuleren van een projectplan.
  • Het in samenwerking uitvoeren van een innovatieproject inclusief tenminste 1 partij uit de voedsel- of verwerkingsketen.

Ook is het mogelijk om voor meerdere activiteiten in 1 keer subsidie aan te vragen. Genoemde activiteiten moeten betrekking hebben op één van de volgende thema’s:

  • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.
  • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
  • Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

De aanvraag wordt verder beoordeeld op basis van de volgende selectiecriteria:

  • Mate van effectiviteit van de activiteit
  • Kosteneffectiviteit.
  • Mate van innovatie.
  • Haalbaarheid van de activiteit.

Informatie

Ga naar de website van de Provincie Zuid-Holland voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie.

Tip de redactie!

Wij ontvangen ook graag uw nieuws!